Piano

Klaver

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag (samlet varighed inkl. votering 40 min.)

Ved udfyldning af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver: 

1. Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer

 • Alle skalaer i to oktaver
 • Skalaer og brudte tre- og firklange (kun septimakkorder) i alle dur- og moltonearter
 • 1 etude efter eget valg
 • 1 polyfont værk af J. S. Bach f.eks. Præludium og Fuga fra Das Wohltemperierte Klavier
 • 1 hurtig og 1 langsom sats af en wienerklassisk sonate
 • 1 romantisk værk eller et værk fra 20. århundrede

2. Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven. 

De fire bundne og selvvalgte opgaver samt den tilstillede opgave skal samlet have en varighed af 15-20 minutter.

3. Prima vista-spil

Du vil blive præsenteret for et stykke musik, der skal spilles prima vista af en sværhedsgrad som f.eks. Robert Schumann: Album für die Jugend, nr. 11 "Sizilianisch". 

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte prøvekarakterer. Én for hver af de ovenstående prøver. Prøven er kun bestået, hvis den optagelsessøgende mindst har opnået karakteren 02 alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er ens for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve suppleret med en samtale.

Prøven gælder også for allerede indskrevne studerende på konservatoriet, der ønsker at følge studieordningen uden pædagogiske fag.

Du skal opgive værker for solo klaver fra mindst tre forskellige stilperioder. Et af værkerne skal være en virtuos etude.

Samlet omfang af opgivelserne skal være 40 minutter. Ved prøven vælger censorerne 20 minutters repertoire, der fremføres. Dette suppleres med en samtale på ca. 5 minutter om den studerendes forudsætninger og forventninger til studiet.

Prøvens varighed maks. 25 minutter (inkl. votering og samtale 35 min.).

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer.

Solistuddannelsen

Ansøgningsgebyr pr. 1. januar 2017

Når du ansøger, skal du indbetale 500 kr. i gebyr til følgende konto:
Reg.: 3001 kontonr.: 640 3727. Husk altid at anføre dit navn. Ellers kan vi ikke se, hvor pengene kommer fra.

Ved internationale overførsler:
SWIFT/BIC: DABADKKK IBAN-nr.: DK92 3000 0006 4037 27. Husk også her at anføre navn.

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. 

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 

Repertoire

Repertoiret er for de to runder er selvvalgt, idet dog følgende regler gælder:
 • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder.
 • Værkerne ved de to runder skal tilsammen dække mindst fire forskellige perioder
 • Mindst ét værk ved en af de to runder skal være skrevet efter 1945
 • De fremførte værker skal være for klaver solo

Eksempler på repertoirets art og sværhedsgrad:

 • J. S. Bach: Kromatisk fantasi og fuga, d-mol, BWV 903
 • D. Scarlatti: 5 sonater
 • J. Haydn: Sonate i Es-dur, Hob, XVI:52
 • L. van Beethoven: Sonate i As-dur, op. 110
 • Fr. Schubert: Sonate i A-dur, op 959
 • Fr. Chopin: Scherzo  i E-dur, op. 54
 • Fr. Chopin: Sonate i b-mol, op. 35
 • J. Brahms: Intermezzo i es-mol, op. 118:4
 • J. Brahms: Rhapsodie i h-mol, op. 79:1
 • J. Brahms: Sonate i f-mol, op. 5
 • M. Ravel: 3 satser af Le Tombeau de Couperin (1914-17)
 • B. Bartók: Sonate (1926)
 • I. Nørholm: Signaturer fra en provins, op. 51
 • L. Dallapiccola: Quaderno musicale di Annalibera (1952)
 • P. Ruders: Dantesonate (1970)

Specialuddannelsen for pianister

Før prøven skal du indbetale depositum

Når du ansøger, skal du indbetale 1000 kr. i depositum på følgende konto: 

reg.: 3001 kontonr.: 640 3727

Husk altid at anføre dit navn! Ellers kan vi ikke se, hvor pengene kommer fra! 

Ved internationale overførsler: SWIFT/BIC: DABADKKK IBAN-nr.: DK92 3000 0006 4037 27 

Husk også her at anføre navn! 

Depositummet kommer til udbetaling ved 

 

 • gennemførelse af optagelsesprøven 
 • afmelding senest en måned før prøvedato 
 • sygdom dokumenteret ved lægeerklæring 

Om uddannelsen

 • Repetition og akkompagnement
 • Akkompagnement og kammermusik
Ved udfyldning af ansøgningsskemaet skal du oplyse hvilket fag inden for den valgte fagkombination der prioriteres først.

Optagelsesprøven afvikles i to runder.
I 1. runde skal den optagelsessøgende fremføre et program jf. nedenstående bestemmelser i enten:
 • Akkompagnement eller
 • Kammermusik eller
 • Repetition
Censorkomitéen bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Optagelsessøgende, der består 1. runde, fortsætter til 2. runde, der afvikles hurtigst muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage.

I 2. runde fremfører den optagelsessøgende et program i den disciplin, hvori der ikke er aflagt prøve i 1. runde. Præstationen bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Såfremt faget repetition prioriteres frem for akkompagnement vil 1. runde indeholde følgende repetitionsprøvepunkter (se nærmere under Repetition):
 • Prima-vista repetition (30 min. forberedelse)
 • Repetition med mindre ensemble (1 dags forberedelse)
Varighed 1. runde ca. 25 min.

Såfremt 1. runde med repetition bestås, kommer 2. runde med akkompagnement til at bestå af følgende prøvepunkter (se nærmere under Akkompagnement):
 • 15 min. censorvalgt ud af 35-40 min. opgivet lied-repertoire
 • Klaverledsagelse af et mindre instrumentalt værk med solist
 • Koncertsats-sats akkompagnement
 • Transpositionsprøve af lied/romance (10 min. forberedelse)

Varighed 2. runde ca. 35 min.

Såfremt faget akkompagnement prioriteres frem for repetition indeholder 1. runde punkterne 1) 2) og 5) (se nærmere under 1.2.1 akkompagnement). Såfremt 1. runde med akkompagnement (ca. 25 min.) bestås, kommer 2. runde med repetition (ca. 35 min.) til at indeholde punkterne 1) 2) og 3) (se nærmere under Repetition). 

Såfremt faget kammermusik prioriteres frem for akkompagnement skal 1. runde indeholde et selvvalgt repertoire på 10 min. og et censorvalgt på 15 min. 

Såfremt 1. runde bestås, omfatter 2. runde med akkompagnement (ca. 35 min.) følgende punkter: (se nærmere under Akkompagnement):

 • et ud af det opgivne lied-repertoire censorvalgt program på 15 min.
 • et mindre med instrumentalist indstuderet værk
 • akkompagnement til en koncertsats
 • prima-vista prøve: 1 lied og 1 kortere recitativ-arie/scene
 • transpositionsprøve
Såfremt akkompagnement prioriteres i forhold til kammermusik indeholder 1. runde punkterne 1) 2) 3) og 4) (se nærmere under 1.2.1 Akkompagnement) 

Såfremt 1. runde i akkompagnement bestås, kommer 2. runde i kammermusik til at omfatte ca. 15 min selvvalgt og op til 15 min. censorvalgt repertoire ud af det opgivne. 

Kravene i hver af de tre discipliner beskrives nærmere i det følgende:

Akkompagnement

Af et 35 - 40 min. med vokalist(er) forud indstuderet sangrepertoire repræsenterende 4 forskellige stilperioder udvælger censorerne 15 - 20 min. til fremførelse ved optagelsesprøve. De censorvalgte opgaver meddeles ansøgeren 8 dage før prøven.

Der opgives et mindre med instrumentalist forudindstuderet værk for soloinstrument og ledsagende klaver af omfang som Weber/Piatigorski: Adagio og Rondo for cello og klaver.

Der akkompagneres til en koncertsats af omfang som Dvorák: Cellokoncert, 1. sats, for-, mellem- og efterspil helt ud. Opgaven meddeles 1 uge inden prøven, og instrumentalsolisten forudsættes at beherske solostemmen så godt, at der bliver tale om et ekstemporalakkompagnement (d.v.s. uden forudgående prøve).

Prima vista prøve (med 20 min. forberedelse).

Med tilstillet sanger akkompagneres til 1 romance/lied og 1 opera- eller oratoriearie af sværhedsgrad som:
 • F. Schubert: Schlummerlied. 
 • C. Debussy: Romance. 
 • R. Wagner: Siegmunds "Winterstürme" fra Valkyrien, 1. akt. 
 • G. Verid: Tenorsoloen "Ingemisco Tamquam Tremo" fra Requiem. 
 • 5. Transporneringsprøve med 10 min. forberedelse. 
 • En tilstillet sanger akkompagneres til en romance/lied som f.eks.: 
 • F. Schubert: Liebeslauschen, bd, III, s. 151. Ed. Peters, transponeret ½ tone fra A til As.

Kammermusik

Der opgives mindst 3 indstuderede kammermusikværker fra 3 forskellige stilperioder fra og med den wienerklassiske af en samlet spilletid på ca. 70 min. Det ene af værkerne skal være for en anden besætning, f.eks. med træblæsere eller for 2 klaverer, såfremt de resterende værker er violinsonater/klavertrioer/klaverkvartetter o.s.v.

Eksempler på repertoirets art og sværhedsgrad: 

 • L. van Beethoven: Sonate c-mol, op. 30, nr. 2, for klaver og violin.
 • J. Brahms: Klarinettrio.
 • S. Prokofief: Violinsonate. op. 80.
 • C. Debussy: En blanc et noir for 2 flygler.
Af det opgivne repertoire vælger ansøgeren selv ca. 10 min. og censorerne ca. 15 - 20 min. Censorvalget meddeles 8 dage inden optagelsesprøven. 

Repetition

Generelt: Ved alle prøver med vokalist(er) lægges der vægt på, at instruktionen bør omfatte såvel tekstbehandling, korrektion af eventuelle fejl og intonation som anvisninger angående vejrtrækninger, frase- og formfornemmelse og dramatisk udtryk, alt afhængigt af sangerens beherskelse af stoffet.

1. Prima vista repetition (med 30 min. forberedelse).

Med tilstillet sanger/tilstillede sangere gennemgår ansøgeren 1 romance/lied samt et recitativ + arie fra oratorium/opera af sværhedsgrad som f.eks.:

 • F. Schubert: Delphine op. 124, nr, 1, bd, III, s, 126, ED. Peters.
 • F. Fauré: Af Poème d´un jour: Rencontre.
 • A. Berg: Af Vier Lieder op. 2, nr. 1: Der Glühende.
 • G. Verdi: Requiem: Mezzosopransolo "Liber Scriptus".
 • W. A. Mozart: Don Giovanni: et afsnit af Donna Elviras recitativ og arie fra 2. akt: In quali eccessi, o numi.
2. Repetition med mindre ensembler (1 dags forberedelse). 1 opgave med tilstillet vokalduet eller -terzet, f.eks.:
 • W. A. Mozart: Figaros bryllup, terzet nr. 13.
 • Schumann: Af Spanisches Liederspiel op. 74: en af duetterne for sopran-alt.
Herunder instruering af en vokalstemme alene i et ensemble/en korsats, med nødvendige stikreplikker.

3. Repetition med instrumentalist. 

Med tilstillet instrumentalist spilles en sats af en instrumentalkoncert som f.eks. A. Dvorák: Cellokoncert. Orkestermellemspillene spilles fuldt ud.

Opgaven meddeles 1 uge inden prøven, og instrumentalsolisten forudsættes at beherske solostemmen så godt, at der bliver tale om et ekstemporalakkompagnement (d.v.s. uden forudgående prøve).

4. Transpositionsprøve (ca. 10 min. forberedelse).

Med tilstillede sangere akkompagneres en romance/lied som f.eks. Schubert: Liebeslauschen, bd. III, s. 151, transponeret fra A til As.