Sprogpolitik på dkdm

Sprogpolitikken skal klargøre over for alle interessenter, hvilken rolle sprog spiller på DKDM og hvorledes DKDM gennem en aktiv sprogpolitik kan hjælpe med at integrere udenlandske studerende bedst muligt på institutionen, samtidig med at deres udbytte af undervisningen optimeres.

Sprogpolitikken er formuleret i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket i regeringens sprogpolitiske udspil.

En sprogpolitik på DKDM skal ses i forlængelse af de øvrige strategier, som DKDM har lagt med henblik på at udvikle det internationale miljø på DKDM og tiltrække de dygtigste udenlandske ansøgere. Det er DKDMs opfattelse at en øget internationalisering og et fokus på fremmedsprog i undervisning er med til at forberede alle – såvel danske som udenlandske studerende - til et globalt arbejdsmarked.

Sprogpolitikken er primært formuleret for at imødekomme de vanskeligheder som ikke-nordiske studerende oplever.

I det følgende kan alle interesserede danne sig et overblik over hvordan DKDM kan imødekomme de særlige forhold som gør sig gældende på en musikinstitution, der ønsker at optage studerende fra hele verden, hvilke forventninger konservatoriet har til de udenlandske studerende og lærere, samt hvilke tilbud DKDM kan tilbyde for at imødekomme udenlandske studerendes behov.

 

 

 

Vejledning og oplysning
DKDM ønsker, at internationale studerende har lige så gode muligheder for at få oplysninger om deres studier som danske studerende. Derfor arbejdes der målrettet for at sikre information og kommunikation til de internationale studerende.

Det tilstræbes, at alle relevante oplysninger er tilgængelige på engelsk, herunder de vigtigste regelsæt, retningslinjer og studieordninger. Materialet er offentliggjort på www.dkdm.dk eller på intranettet, afhængig af relevans.

Det bemærkes, at hvor det fuldstændige materiale ikke forefindes i en oversat version er det den studerende/lærerens eget ansvar at opsøge oplysninger. Her er Studieadministrationen og andre relevante afdelinger altid behjælpelige med oplysning, hjælp og vejledning.

Alle medarbejdere i administrative/TAP stillinger på DKDM forventes at kunne yde mundtlig vejledning, oplysning og hjælp på engelsk. Ydermere tilstræbes det, at studieadministrative medarbejdere behersker engelsk i et omfang der muliggør god, præcis og korrekt vejledning af såvel lærere og studerende i alle aspekter af deres tilknytning til DKDM.

Udenlandske studerende og lærere forventes, på lige fod med deres danske medstuderende og kolleger, at være fuldt opdaterede mht. regler, retningslinjer og øvrige forpligtelser i forhold til deres studier/ansættelse på DKDM. Information og vejledning på engelsk skal som udgangspunkt være lige så nemt tilgængelig som den på dansk uanset kommunikationsform.

 

 

 

Sprog på DKDM
Udover deres modersmål forventes ansøgere til DKDM at beherske et vist niveau på engelsk, der muliggør kommunikation og undervisning på engelsk, når de optages på konservatoriet. Ansøgere fra ikke-engelsktalende, ikke-EU/EØS lande skal redegøre for deres sprogkundskaber i deres ansøgning til DKDM. Studerende ved DKDM forventes at kunne følge undervisning på engelsk.

Betalingsstuderende skal følge et dansk sprogkursus, som del af deres studie. I særlige tilfælde kan der tilbydes et engelskkursus i stedet.

De øvrige udenlandske studerende opfordres til at gennemføre et kursus i dansk, for derigennem at opnå tilstrækkelige danskfærdigheder til, at kunne følge undervisningen på DKDM, samt integrere sig bedst muligt med konservatoriets øvrige studerende. DKDM tilrettelægger et danskkursus for udenlandske studerende i samarbejde med relevant samarbejdspartner.

 

 

 

 

 

Undervisning
Da det primære undervisningssprog er dansk vil undervisning primært foregå på dansk. Dog udbyder DKDM undervisning på engelsk i de fag, hvor det er relevant (musikhistorie, hørelære, teori, analyse/formlære og forskellige valgfag). Listen er ikke udtømmende, men revideres efter behov.

Konservatoriet er en international uddannelsesinstitution, hvor det er naturligt at alle ansatte også kan varetage undervisningen på engelsk.

Udenlandske undervisere forventes ikke at undervise på dansk, men de skal kunne undervise på engelsk. Alligevel opfordres udenlandske lærere til at gennemgå et danskkursus for at få et grundlæggende kendskab til dansk. I soloundervisning kan undervisningssproget aftales mellem den studerende og læreren afhængig af lærerens forudsætninger.

Alle DKDM -studerende – såvel danske som udenlandske, skal kunne modtage undervisning på engelsk, i tilfælde af at undervisningen varetages af en udenlandsk lærer. Ligeledes må det blandt lærerkollegiet forventes, at nogle drøftelser kan foregå på engelsk.

 

 

Eksamen
Hvor det skønnes relevant og hvor sproglige barrierer kan have betydning for den studerendes præstation, skal der tilbydes særlige eksamensformer for udenlandske studerende. DKDM registrerer eksamen aflagt på andre sprog end dansk, til brug for udfærdigelse af eksamensbevis.

Konservatoriet har i efteråret 2012 evalueret sprogpolitikken med henblik på, at inddrage de høstede erfaringer fra den gældende sprogpolitik herunder undervisningstilbud på engelsk.

 

 

Øvrige principper for sprogpolitik 

  • Det primære undervisnings- og arbejdssprog på DKDM er dansk. Der henvises til retningslinjerne for korrekt sprogbrug udstukket af Dansk Sprognævn og Retstavningsordbogen
  • Der udbydes undervisning på engelsk i relevante fag
  • Engelsk anvendes som første fremmedsprog i undervisningen samt i skriftligt informationsmateriale fra Studieadministrationen. I skriftligt materiale bør britisk engelsk anvendes så vidt muligt
  • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium oversættes til "The Royal Danish Academy of Music" på engelsk. Hvor det er relevant forkortes dette til "RDAM"
  • Hjemmesiden www.dkdm.dk findes på dansk og engelsk. Det prioriteres at forside og relevante nyheder altid er opdaterede og oversat. Enkelte dele af hjemmesiden forefindes dog kun på dansk
  • Information på intranet, ved opslag, B7 og anden intern kommunikation skal i udgangspunktet forefindes både på dansk og engelsk. Hvor en komplet oversættelse ikke er mulig eller hensigtsmæssig, skal der tilføjes et kort sammendrag af de vigtigste informationer, eller der skal tilføjes oplysning på engelsk om, hvor information kan indhentes.