Almen musiklærer

Almen musiklærer

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse prøver: 

1. Prøve: Eget instrument/sang

a)      1 - 2 selvvalgt(e) opgave(r) på eget instrument. Ansøgeren medbringer selv eventuel akkompagnatør/andre medvirkende. Varighed 6-7 minutter.

2. prøve: Sang og klaver

a)      Selvvalgt opgave: Et nodeskrevet klaverstykke (varighed ca. 2-3 min.) Hvis eget instrument er klaver, bortfalder denne opgave (2a)

b)      Tilstillet opgave: En sang med dansk tekst synges uakkompagneret og udenad

c)      Tilstillet opgave: En sang med akkompagnement synges og spilles

d)      Tilstillet opgave: En kort trestemmig korsats spilles

e)      Prima vista spil af et lettere klaverstykke

De tilstillede opgaver (2b, 2c og 2d) sendes på mail én uge inden prøven.

3. prøve: Formidlings-/indstuderingsprøve

a)      En selvvalgt sang, korsats, sammenspilssats eller lignende indstuderes med eget elevhold. Elevholdet kan bestå af børn såvel som voksne. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe eget elevhold stiller konservatoriet et minikor SATB på ca. 8 personer til rådighed. Varighed 10-12 minutter.

4. prøve: Samtale (NY)

a)      Prøven afsluttes med en kort samtale hvor ansøgeren fortæller om sine forventninger til uddannelsesforløbet, og hvor censorerne har mulighed for at stille spørgsmål.

 

Hovedfagsprøvens varighed er 50 minutter inkl. votering.

Karaktergivning

Der gives 1 samlet karakter for alle ovenstående prøver. Hovedfagsprøven er kun bestået, hvis ansøgeren mindst har opnået karakteren 02. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er éns for samtlige bacheloruddannelser.

Vejledende, kollektiv prøve i bevægelse og koordination

Inden den individuelle hovedfagsprøve, afholdes desuden en kollektiv prøve i bevægelse og koordination. I løbet af denne, udfordres ansøgerne på deres koordineringsevne, pulsfornemmelse og periodesans. Denne prøve er kun vejledende og der gives ingen karakter. Prøven varer ca. 15 minutter.

Kandidatuddannelsen 

Hovedfagene på AM kandidatuddannelsen er: Musikpædagogik, korledelse, børnekorledelse, rytmisk ensembleledelse, klassisk ensembleledelse, instrumentalpædagogik/sangpædagogik og hørelærepædagogik. Der vælges mindst to og maks. tre hovedfag. Såfremt den optagelsessøgende ønsker instrumentalpædagogik/sangpædagogik som et af sine hovedfag, kan der kun vælges yderligere ét andet hovedfag.

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve og en række supplerende prøver. Du skal indlevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven.

Hovedfagsprøve

Skriftlig del

Den optagelsessøgende indsender senest 14 dage før den mundtlige prøve en beskrivelse på mellem fire og seks A4-sider indeholdende musikpædagogiske refleksioner såvel teoretisk som praktisk i relation til de valgte hovedfag. Beskrivelsen kan evt. tage udgangspunkt i den optagelsessøgendes bachelorprojekt. Der lægges i bedømmelsen vægt på den optagelsessøgendes selvstændige tilgang til det beskrevne emne

Praktisk del

Alt efter valg af hovedfag demonstrerer den optagelsessøgende sin undervisningsfærdighed i hvert enkelt hovedfag med et frit valgt repertoire. Hver undervisningsdemonstration skal indeholde mindst to forskellige opgavetyper. 
I forbindelse med hver enkelt undervisningsdemonstration fremlægges en dispositionsplan med beskrivelse af formål og mål for de enkelte punkter.
Prøven afsluttes med en kort samtale. Varighed: max. 25 min. pr. undervisningsdemonstration. Der lægges i bedømmelsen vægt på den optagelsessøgendes kommunikations- og formidlingsevne samt på den musikalske og pædagogiske tilrettelæggelse.

Karaktergivning

Prøven bedømmes med en samlet karakter efter 7-trinsskalaen af to interne censorer.

Supplerende prøver

Instrumental prøve

Den optagelsessøgende fremfører to frit valgte numre/stykker på sit hovedinstrument. Hvert nummer/stykke må maks. have en varighed af 3 min. Der lægges i bedømmelsen vægt på den optagelsessøgendes tekniske niveau og udtryksmæssige evne.

Prøve i sang og klaver

Sangprøve

Den optagelsessøgende fremfører to sange efter eget valg. Den ene sang skal være uakkompagneret og på dansk. Begge sange skal være på mindst to vers.

Klaverprøve

Der opgives på forhånd en liste på 5 strofiske sange, som skal kunne spilles med becifring udenad og i to tonearter. Censorerne vælger ved prøven 1–2 sange i de på listen opgivne tonearter.
Der fremføres desuden to prima vista opgaver, dels en enklere klaversats og dels en melodi med becifring. Samlet varighed for sang- og klaverprøven: 15 min.
Ansøgeren er selv ansvarlig for evt. medvirkende musikere.

Ansøgeren skal fremføre:

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. 

Generelle supplerende krav

Det er en forudsætning for optagelse, at ansøgeren behersker dansk såvel mundtligt som skriftligt og kan bruge sproget i en formidlingsmæssig sammenhæng. Der forudsættes et CEFR niveau på B1 eller højere. Udenlandske ansøgere skal vedlægge dokumentation for deres danske sprogkundskaber. 

Der kan i uddannelsen være indeholdt et eller flere obligatoriske suppleringskurser (relateret til eks. musikpædagogik, korledelse, ensembleledelse). Den adgangsgivende uddannelse danner grundlag for hvilke obligatoriske suppleringskurser, der kræves bestået.