Supporting subjects

Generelle regler for optagelse

Alle optagelsesprøverne er dækket af disse generelle regler og forudsætninger for optagelse.

Her kan du læse om:

Generel information om optagelse ved konservatoriet

Ansøgningsfrist: 1. december kl. 12.00 for bacheloruddannelser, kandidatuddannelser og orkesterdirigenter, 1. februar for Operaakademiet, 1. april for solistuddannelser, 1. april for ikke EU/EØS-borgere. Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00.

Ansøgningen sendes til: for bacheloruddannelser sendes til det konservatorium der er 1. prioritet. Ansøgere kan frit søge forskellige uddannelser på forskellige konservatorier. 

Optagelsestermin: Optagelsesprøverne afholdes primært i januar og februar for bacheloruddannelser.

Akkompagnatør: Man skal selv medbringe akkompagnatør. Konservatoriet kan evt. være behjælpelig med at henvise til en af de tilknyttede akkompagnatører, som den optagelsessøgende selv må betale. 

Optagelse: Konservatorierne har normalt ikke mulighed for at optage alle kvalificerede ansøgere. Ved optagelsen lægges der først og fremmest vægt på optagelsesprøveresultaterne, men også andre forhold kan være udslagsgivende, f.eks. særlige behov i musiklivet samt hensynet til konservatoriets muligheder for en hensigtsmæssig sammensætning af instrumenter og stemmer til sammenspil m.v. 

Forberedelseskurser: Du kan finde oplysninger om nærmeste MGK-kursus på Uddannelsesguiden. Her finder du også din lokale musikskole. 

Sygeprøver og reeksamination: Hvis ansøger er forhindret i at komme til hovedfagsprøven pga. sygdom tilbydes ansøger en sygeprøve. Hvis ansøger ikke består prøver i almene fag kan der tilbydes reeksamination. Sygeprøver og reeksaminationer planlægges af konservatoriet i direkte forlængelse af optagelsesprøveperioden. 

Overflytning: Ønsker du overflytning til et andet konservatorium i Danmark, skal du udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet får du på dit nuværende konservatorium, hvor det også skal afleveres. Dit nuværende konservatorium sender din ansøgning til det konservatorium du ønsker overflytning til. Konservatoriet du søger overflytning til, indkalder dig herefter til en overflytningsprøve. Deadline for ansøgning er 15. november til dit eget konservatorium. 

OPTAGELSESPRØVEN – BESKRIVELSER OG KRAV

Optagelsesprøven omfatter en prøve i hovedfaget og prøver i almene fag. For enkelte fag er der sekundære hovedfagsprøver. Hvis hovedfagsprøven ikke er bestået bliver ansøgeren ikke indstillet til de øvrige prøver.

Hovedfagsprøverne bedømmes af et optagelsesudvalg bestående af: 

 • 1 Intern prøveleder (rektor eller dennes stedfortræder) 
 • 1 Intern fagcensor, ansat ved det konservatorium, hvor optagelsesprøven finder sted 
 • 1 Ekstern censor 

For uddannelsen i musikpædagogik gælder forskellige optagelsesudvalg, læs nærmere herom ved de specifikke optagelseskrav for uddannelsen. 

For tonemesteruddannelsen er optagelsesudvalget dog: 

 • 2 fagspecifikke lærere ansat ved det konservatorium, hvor optagelsesprøven finder sted. Heraf er den ene prøveleder. 
 • 1 ekstern censor udpeget inden for faggruppen 

Den skriftlige prøve i hørelære/teori bedømmes på landsplan. For optagelsessøgende i kirkemusik afholdes supplerende, skriftlig prøve i musikteori. 

Klaverprøven bedømmes af 2 klaverlærere ansat ved det konservatorium, hvor optagelsesprøven afholdes.

Hovedfagsprøver 

Generelt om hovedfagsprøverne for instrumentalister, sangere og kirkemusikere:  

Varighed: Hvis ikke andet er anført er hovedfagsprøvens samlede varighed inkl. votering ca. 30 min. Bedømmelse: Der gives 3 særskilte karakterer efter 7-trinsskalaen. 

Den samlede bedømmelse af hovedfagsprøven til bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger udtrykkes i følgende prøver: 

 • Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer 
 • Tilstillet opgave 
 • Prima vista 

Prøven er kun bestået, hvis den optagelsessøgende mindst har opnået karakteren 02 i alle prøver. 

Almene fag 

ALLE ansøgere til bacheloruddannelserne ved DKDM, som har bestået hovedfagsprøven, skal gennemgå en kollektiv, skriftlig prøve i hørelære og teori. Varighed ca. 2½ time. 

Endvidere aflægger de fleste instrumentalister samt sangere og kirkemusikere prøve i klaver som alment fag. Varighed: Ca. 10 minutter. 

Klaver, guitar, accordeon, lut og cembalo fritages for prøven i klaver som alment fag. 

Musikpædagoger, komponister og tonemestre har særlige klaverprøver som er beskrevet under hovedfaget. 

Prøverne i almene fag er prohibitive og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Ingen aldersbegrænsning

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium gør opmærksom på at der ingen aldersbegrænsning er for at blive optaget på en uddannelse ved konservatoriet.

Forudsætninger for optagelse på konservatoriet 

Adgangskrav til bacheloruddannelsen

For at blive optaget på bacheloruddannelsen kræves kun en bestået optagelsesprøve. 

Adgangskrav til kandidatuddannelsen for musikere og sangere

 • Bachelor i musik som instrumentalist/sanger eller tilsvarende fra et dansk musikkonservatorium 
 • Bachelor i musik som instrumentalist/sanger eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution i udlandet på niveau svarende til DKDM 

Adgangskrav til kandidatuddannelsen for musikledere

 • Bachelor i musik fra DKDM
 • Bachelor i Musikvidenskab fra et dansk universitet
 • Bachelor i musik eller tilsvarende fra andet dansk musikkonservatorium
 • Bachelor i musik eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution i udlandet på tilsvarende niveau

Adgangskrav til kandidatuddannelsen som almen musiklærer og for hørelære

 • Bachelor i musik fra et dansk, norsk eller svensk musikkonservatorium
 • Bachelor i musik med speciale i musikpædagogik eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution

Supplerende krav for hørelære

Det er en forudsætning for optagelse, at ansøgeren behersker dansk såvel mundtligt som skriftligt og kan bruge sproget i en formidlingsmæssig sammenhæng. Udenlandske ansøgere skal vedlægge dokumentation for deres danske sprogkundskaber. 

Eksamen i almen hørelære må være bestået med et overbevisende standpunkt.

Adgangskrav til kandidatuddannelsen for komponister 

 •  Bachelor i musik som komponist eller tilsvarende fra et dansk musikkonservatorium 
 •  Bachelor i Musikvidenskab fra et dansk universitet 
 •  Bachelor i musik som komponist eller tilsvarende fra en højere videregående uddannelsesinstitution i udlandet af tilsvarende niveau 

Adgangskrav til kandidatuddannelsen for tonemestre

 • Bachelor som tonemester fra DKDM
 • Bachelor som tonemester eller tilsvarende fra andet dansk musikkonservatorium
 • Bachelor som tonemester fra en højere videregående uddannelsesinstitution i udlandet på niveau svarende til DKDM

Adgangskrav til solistuddannelsen

En bestået diplom- eller kandidatuddannelse (MMus) fra et konservatorium eller tilsvarende kvalifikationer er forudsætning for optagelse på solistuddannelserne. Hvis man ikke har bestået en diplom- eller kandidatuddannelse, skal ansøgning om optagelse vedlægges oplysninger og dokumentation for hidtidigt virke. Det er censorkomitéen, der i forbindelse med optagelsesprøven træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren har kvalifikationer, der svarer til en bestået diplom- eller kandidatuddannelse.  

Dobbeltuddannelse

Du kan kun optages på en ny kandidat- eller solistuddannelse, hvis der er ledige pladser. Det gælder også, hvis du to gange tidligere har været indskrevet på en kandidat- eller solistuddannelse uden at have færdiggjort den. Vi henviser i øvrigt til Uddannelsesbekendtgørelsen § 36, stk. 1-2.

Hvis du har en bacheloruddannelse i forvejen, kan du godt optages på en ny bacheloruddannelse på konservatoriet.