Aural training

Hørelære

Du kan vælge optagelsesprøven på et niveau på konservatoriet: 

Optagelsesprøven til kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve i to dele 

1. Skriftlig del

Du skal indsende en beskrivelse af dine musikpædagogiske refleksioner over faget hørelære og dets betydning i et større musikalsk perspektiv. Her kan du evt. tages udgangspunkt i dit bachelorprojekt.

Beskrivelsen skal indsendes senest 14 dage inden den mundtlige prøve og må max. være på fem A4-sider.

I bedømmelsen lægges der vægt på din selvstændige tilgang til det beskrevne emne.

2. Praktisk del (samlet prøve)

2.1. Undervisningsfærdighed

Du skal demonstrere dine færdigheder indenfor undervisning med udgangspunkt i eget hold eller egen instrumentalelev. I demonstrationen skal der indgå arbejde med rytme, melodi og harmoni. Du skal desuden fremlægge en dispositionsplan over forløbet med beskrivelse af formål og mål. 

Der lægges i bedømmelsen vægt på din kommunikations- og formidlingsevne samt din musikalske og pædagogiske tilrettelæggelse.

Prøven afsluttes med en kort samtale. 

Varighed: max. 20 minutter

2.2. rytme, melodi og analyse

  • To rytmeopgaver, der kan indeholde polyrytmik samt skæve og vekslende taktarter af sværhedsgrad som eksamenskrav i almen hørelære efter 2. studieår
  • En melodisk opgave, som kan være en romantisk sang med akkompagnement eller en uakkompagneret fritonal/atonal stemme fra en korsats, af sværhedsgrad som eksamenskrav i almen hørelære efter 2. studieår
  • Opgave i koralhøring/auditiv analyse af sværhedsgrad som eksamenskrav i almen hørelære efter 2. studieår

Der lægges i bedømmelsen vægt på dine hørelære- og klavermæssige færdigheder.

Prøve i specielle tastefærdigheder

  • Du opgiver på forhånd en liste med 5 strofiske sange, som skal kunne spilles med becifring udenad og i to tonearter. Censorerne vælger ved prøven 1–2 af de opgivne sange i samme toneart som opgivet på listen.
  • Udførelse af en lettere klaversats 
  • Transposition af et lettere klaverakkompagnement 
  • Lettere sang til eget akkompagnement 

Prøvens varighed: 15 minutter

Ansøgeren er selv ansvarlig for evt. medvirkende musikere. 

Prøvernes samlede varighed max. 35 minutter (inkl. votering 45 min.) 

Prøverne bedømmes samlet efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

GENERELLE SUPPLERENDE KRAV

Det er en forudsætning for optagelse, at ansøgeren behersker dansk såvel mundtligt som skriftligt og kan bruge sproget i en formidlingsmæssig sammenhæng. Der forudsættes et CEFR niveau på B1 eller højere. Udenlandske ansøgere skal vedlægge dokumentation for deres danske sprogkundskaber. 

Der kan i uddannelsen være indeholdt et eller flere obligatoriske suppleringskurser (relateret til musikpædagogik f.eks. korledelse, ensembleledelse eller elementær musikopdragelse). Den adgangsgivende uddannelse danner grundlag for hvilke obligatoriske suppleringskurser, der kræves bestået.