Aural training

Hørelære

Du kan vælge optagelsesprøven på et niveau på konservatoriet: 

Optagelsesprøven til kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve i to dele 

1. Skriftlig del

Du skal indsende en beskrivelse af dine musikpædagogiske refleksioner over faget hørelære og dets betydning i et større musikalsk perspektiv. Her kan du evt. tages udgangspunkt i dit bachelorprojekt.

Beskrivelsen skal indsendes senest 14 dage inden den mundtlige prøve og må max. være på fem A4-sider.

I bedømmelsen lægges der vægt på din selvstændige tilgang til det beskrevne emne.

2. Praktisk del (samlet prøve)

2.1. Undervisningsfærdighed

Du skal demonstrere dine færdigheder indenfor undervisning med udgangspunkt i eget hold eller egen instrumentalelev. I demonstrationen skal der indgå arbejde med rytme, melodi og harmoni. Du skal desuden fremlægge en dispositionsplan over forløbet med beskrivelse af formål og mål. 

Der lægges i bedømmelsen vægt på din kommunikations- og formidlingsevne samt din musikalske og pædagogiske tilrettelæggelse.

Prøven afsluttes med en kort samtale. 

Varighed: max. 20 minutter

2.2. rytme, melodi og analyse

  • To rytmeopgaver, der kan indeholde polyrytmik samt skæve og vekslende taktarter af sværhedsgrad som eksamenskrav i almen hørelære efter 2. studieår
  • En melodisk opgave, som kan være en romantisk sang med akkompagnement eller en uakkompagneret fritonal/atonal stemme fra en korsats, af sværhedsgrad som eksamenskrav i almen hørelære efter 2. studieår
  • Opgave i koralhøring/auditiv analyse af sværhedsgrad som eksamenskrav i almen hørelære efter 2. studieår

Der lægges i bedømmelsen vægt på dine hørelære- og klavermæssige færdigheder.

Prøve i specielle tastefærdigheder

  • Vi opgiver på forhånd en liste med 5 strofiske sange, som skal kunne spilles med becifring udenad og i to tonearter. Censorerne vælger ved prøven 1–2 af de opgivne sange i samme toneart som opgivet på listen.
  • Udførelse af en lettere klaversats 
  • Transposition af et lettere klaverakkompagnement 
  • Lettere sang til eget akkompagnement 

Prøvens varighed: 15 minutter

Ansøgeren er selv ansvarlig for evt. medvirkende musikere. 

Prøvernes samlede varighed max. 35 minutter (inkl. votering 45 min.) 

Prøverne bedømmes samlet efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. 

Supplerende information 

Der kan i uddannelsen være indeholdt et eller flere obligatoriske suppleringskurser (relateret til musikpædagogik f.eks. korledelse, ensembleledelse eller elementær musikopdragelse). Den adgangsgivende uddannelse danner grundlag for hvilke obligatoriske suppleringskurser, der kræves bestået.