Aural training

Hørelære

Du kan vælge optagelsesprøven på et niveau på konservatoriet: 

Optagelsesprøven til kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve i to dele 

1. Skriftlig del

Den optagelsessøgende indsender 14 dage inden den mundtlige prøve en beskrivelse på max. fem A4-sider med musikpædagogiske refleksioner over faget hørelære og dets betydning i et større musikalsk perspektiv. Der kan evt. tages udgangspunkt i den optagelsessøgendes bachelorprojekt. Der lægges i bedømmelsen vægt på den optagelsessøgendes selvstændige tilgang til det beskrevne emne.

2. Praktisk del (samlet prøve)

2.1. Undervisningsfærdighed

Den optagelsessøgende demonstrerer sin undervisningsfærdighed med eget hold eller egen instrumentalelev. I demonstrationen skal indgå arbejde med rytme, melodi og harmoni. I forbindelse med undervisningsdemonstrationen fremlægges en dispositionsplan over forløbet med beskrivelse af formål og mål. 

Varighed: max. 20 minutter

Prøven afsluttes med en kort samtale. Der lægges i bedømmelsen vægt på den optagelsessøgendes kommunikations- og formidlingsevne samt på den musikalske og pædagogiske tilrettelæggelse.

2.2. rytme, melodi og analyse

  • To rytmeopgaver, der kan indeholde polyrytmik samt skæve og vekslende taktarter af sværhedsgrad som eksamenskrav i almen hørelære efter 2. studieår
  • En melodisk opgave, som kan være en romantisk sang med akkompagnement eller en uakkompagneret fritonal/atonal stemme fra en korsats, af sværhedsgrad som eksamenskrav i almen hørelære efter 2. studieår
  • Opgave i koralhøring/auditiv analyse af sværhedsgrad som eksamenskrav i almen hørelære efter 2. studieår

Der lægges i bedømmelsen vægt på den optagelsessøgendes hørelære- og klavermæssige færdigheder.

Prøve i specielle tastefærdigheder

  • Der opgives på forhånd liste på 5 strofiske sange, som skal kunne spilles med becifring udenad og i to tonearter. Censorerne vælger ved prøven 1–2 sange i de på listen opgivne tonearter
  • Udførelse af en lettere klaversats 
  • Transposition af et lettere klaverakkompagnement 
  • Lettere sang til eget akkompagnement 

Prøvens varighed: 15 minutter

Ansøgeren er selv ansvarlig for evt. medvirkende musikere. 

Prøvernes samlede varighed max. 35 minutter (inkl. votering 45 min.) 

Prøverne bedømmes samlet efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. 

Supplerende information 

Der kan i uddannelsen være indeholdt et eller flere obligatoriske suppleringskurser (relateret til musikpædagogik f.eks. korledelse, ensembleledelse eller elementær musikopdragelse). Den adgangsgivende uddannelse danner grundlag for hvilke obligatoriske suppleringskurser, der kræves bestået.